top of page

GDPR - Nařízení o ochraně osobních dat

General Finance s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, Zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 272195 (dále jen GF), vydává zásady ochrany osobních údajů v souladu s předpisem nazvaným “Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tyto zásady jsou zveřejněny na webové adrese www.general-finance.cz.

 

Ochrana osobních údajů

V těchto zásadách se dozvíte:

 

 • Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat

 • Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány

 • Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.


Pokud budete potřebovat vysvětlit kteroukoliv část textu, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, obraťte se na nás na e-mail adrese info@general-finance.cz.

 

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány


General Finance zpracovává o svých klientech následující informace:

Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, stav, rodné číslo, číslo OP, IP adresa

Kontaktní údaje - trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo, předmět zájmu

General Finance nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje. Webové stránky GF nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme. GF zpracovává veškeré osobní údaje v tištěné podobě manuálně a v elektronické podobě automatizovaným způsobem, a to i prostřednictvím elektronických systémů. Osobní údaje jsou zpracovávány interním informačním systémem, ve kterém jsou všechny data zabezpečena a zašifrována. Servery na kterých tato data leží jsou umístěny na území EU.


 

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje


General Finance jako správce:

Akademický titul, jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo slouží za účelem komunikace mezi klientem, call centrem a hypotečním poradcem resp. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba).

Údaje uvedené v životopise uchazečů o zaměstnání (vzdělání, znalosti, pracovní zkušenosti, rodinný stav apod.) jsou zpracovávány z důvodů nutných pro nábor zaměstnanců a další úkony personálního oddělení.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, novinkách nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

General Finance jako zpracovatel:

Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození, rodné číslo, číslo bankovního účtu, číslo identifikačního dokladu, stav a zdravotní stav jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem zprostředkování produktu (např. zpracování žádosti o hypoteční úvěr nebo pojištění).

Další údaje nezbytné pro zpracování produktu - zejména údaje o příjmech a výdajích, finanční situaci nebo jeho rodiny, o majetku, o jeho přáních, potřebách a cílech, které si přeje splnit prostřednictvím zprostředkovaného produktu a další údaje nezbytné pro zprostředkování uzavření smlouvy s příslušným Partnerem;

Další údaje potřebné pro zprostředkování pojistného produktu - zejména údaje o prodělaných úrazech a závažných onemocněních, o chronických nebo hrozících onemocněních (na základě rodinné anamnézy), o užívaných lécích, o ošetřujícím lékaři či o životním stylu;

Další údaje, které ukládá zákon - jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo OP, státní příslušnost, údaje o zaměstnání či o jiných zdrojích příjmů, výše pravidelného měsíčního či jiného nepravidelného příjmu či údaje o politické exponovanosti nebo osob blízkých zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

 

Účely zpracování osobních údajů - konkrétněji:

 

 • příprava žádostí o úvěr nebo pojištění

 • příprava, plnění a evidence uzavřených smluv

 • kontaktování subjektů údajů za účelem plnění smluv

 • zajištění kvality poskytovaných služeb klientům

 • plnění zákonných povinností General Finance

 • daňové a účetní účely

 • vymáhání pohledávek General Finance

 • ochrana majetku a osob

 • přímý marketing 

Kategorie subjektů osobních údajů - konkrétněji:

 • zaměstnanecké osobní údaje

 • osobní údaje uchazečů o zaměstnání

 • klientské osobní údaje

 • osobní údaje jiných fyzických osob (obchodních partnerů)

 

Zpracování údajů dle nařízení GDPR podle čl. 6

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě

1b bodu) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. žádost o hypoteční úvěr, žádost o uzavření pojištění)

1c bodu) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.)

1f bodu) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení) 

 

 

K Vašim osobním údajům můžou mít přístup níže uvedení

 

General Finance jako správce:

Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 

 • externí advokátní kanceláři

 • spolupracujícím hypotečním poradcům

 • spolupracujícím realitním makléřům

 • externí účetní

 • zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT  služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery 

 • daňovému poradci a kontrolním orgánům

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetí země.

 

General Finance jako zpracovatel:

externím společnostem dle zajišťovaného produktu (bankám, pojišťovnám)

společnost Chytrý Honza a.s., jejíž je GF spolupracující poradce

 

 

Jak dlouho budeme držet vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. V případě poptávajících budeme data zpracovávat po dobu trvání Vaší poptávky.

 

 

Práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Mezi správcem, tedy General Finance a Vámi jsou nastavena tato pravidla a práva:

 

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; 

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;

g) právo odvolat souhlas;

h) v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele dle čl. 6 odst. 1. písm. nařízení GDPR má právo vznést námitku proti zpracování.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@general-finance.cz. Případné stížnosti můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

 

Poskytovatel osobních údajů bere na vědomí, že Osobní údaje budou zpřístupněny dalším subjektům, přičemž tyto budou v roli podzpracovatelů. Seznam těchto subjektů předloží Poskytovatel Objednateli na vyžádání. Jedná se zejména o tyto kategorie podzpracovatelů:

 

 • poskytovatelé analytického software

 • poskytovatelé marketingového software

 • poskytovatelé účetního a platebního software

 • poskytovatelé monitorovacího software

 • poskytovatelé software pro péči o zákazníky

 • poskytovatelé software pro servery

 • poskytovatelé dalších softwarových nástrojů

 

 

Správce dat General Finance prohlašuje, že provedl organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji. Poskytovatel se zavazuje zejména:

 

 • používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Poskytovateli;

 • pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;

 • bez předchozího souhlasu Objednatele netvořit kopie databáze Osobních údajů, není-li to nutné k poskytování Služeb;

 • užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;

 • neumožnit přístup k údajům třetím osobám vyjma osob dle bodu 12.12. Podmínek, pokud tento přístup nebude písemně schválen Objednatelem nebo neplyne ze Smlouvy o zpracování;

 • dodržovat mlčenlivost ohledně Osobních údajů.

Tyto vydané Zásady ochrany osobních údajů společností GENERAL Finanční služby s.r.o, jsou účinné od 25.5.2018.

 

 

Autorskoprávní ochrana webových stránek

1. Provozovatel webu a držitel práv užití

1.1 Autorská práva k těmto (www.general-finance.cz) webovým stránkám (dále jen „web“) vykonává podle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, General reality, a.s., se sídlem Václavské náměstí 807/64, 110 00 Praha 1, zapsána v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10581, vyjma případně udělených licenčních oprávnění ve prospěch třetí osoby. Provozovatel prohlašuje, že je držitelem příslušných práv užití tohoto webu i veškerého jeho obsahu.

2. Ochrana autorských práv

2.1 Obsah tohoto webu můžete stahovat pouze pro své osobní nekomerční využití. Není dovoleno tento obsah pozměňovat nebo dále reprodukovat.

2.2 Web ani žádná jeho část nesmí být kopírována, uchovávána v rešeršním systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení Provozovatele.

2.3 Případné porušení tohoto ustanovení může být posuzováno jako zásah do autorských práv Provozovatele nebo jednotlivých držitelů autorských práv k obsahu webu.

 

Odpovědnost provozovatele

3.1 Provozovatel se přiměřeně vynasnaží, aby do těchto webových stránek začlenil aktuální a přesné informace, avšak Provozovatel neposkytuje žádné záruky ani ujištění týkající se přesnosti, aktuálnosti nebo kompletnosti poskytovaných informací.

3.2 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody nebo újmy, které jsou důsledkem vašeho přístupu nebo nemožnosti přístupu k těmto webovým stránkám, nebo vašeho spolehnutí se na jakékoli informace uvedené na těchto webových stránkách.

3.3 Tento web může poskytovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, přičemž Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah takových jiných stránek a neodpovídá za jakoukoli škodu nebo újmu plynoucí z tohoto obsahu.

3.4 Tento web je poskytován jako služba jeho návštěvníkům. Provozovatel má právo kdykoliv bez předchozího upozornění jeho obsah upravovat.

bottom of page